December 4, 2023, 10:52 am
Home Informatii utile pt cetatenii comunei din strainatate

Stimati cetateni,

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, cetateni ai comunei noastre care la aceasta data lucreaza in strainatate in acest site a fost creata o  sectiune speciala cu informatii utile pentru dumneavoastra.

Transparenţa actului administrativ şi implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de interes major sunt coordonatele de bază ale activităţii mele iar ca  primar  vă asigur de disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi oricând un partener de dialog cu locuitorii comunei.

Sunt prezentate date utile legate de actele necesare pentru casatorie, pentru intocmirea doasarelor de alocatii etc, formularele E401, E411 etc.

De asemenea asteptam cu mult interes  opiniile dumneavoastra legate de alte informatii pe care le considerati utile pentru dumneavoastra si care ar mai trebui adaugate pe acest site.

Primar,

Manea Gheorghe

Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă a unuia dintre ei.

O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
A. Actele de identitate valabile, în original şi copie;
B. Certificatele de naştere, în original şi copie;
C. Certificate medicale privind starea sănătăţii, (acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători);
D. Acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
- Certificatul de deces al fostului soţ;
- Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
- Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.
Semnarea declaraţiei de căsătorie se face în prezenţa ofiţerului de stare civilă.


Dosarul în vederea încheierii căsătoriei mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
A. Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, pentru motive temeinice.
B. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, doar în cazuri deosebite;
C. Dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
D. Declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei, în situaţia cetăţenilor statelor ce nu au misiune diplomatică în România;
E. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi.

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit Codului familiei.

Vârsta legală pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale.
Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, în termen de 10 zile de la depunerea dosarului în vederea încheierii căsătoriei.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.
Căsătoria încheie prin consimţământul viitorilor soţi. Aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi împreună, în faţa ofiţerului de starea civilă , la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimţământul personal, în mod public.
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Documente necesare:
- certificatul de deces al persoanei în urma căreia se face succesiunea;
- cerere tip;
- acte doveditoare ale bunurilor care fac obiectul succesiunii;
- actul de identitate al persoanei care solicită întocmirea Anexei 23.

Cererea, însoţită de documentele de mai sus, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţa a persoanelor de la ultimul domiciliu al defunctului, indiferent de localitatea în care se găsesc bunurile imobile.

- cerere pentru emiterea certificatului de urbanism completată potrivit scopului pentru care se solicită emiterea acestui act;
- copie după actele de identitate (CI/BI - persoane fizice/certificat de înregistrare - persoane juridice);
- 2 exemplare în original plan de situaţie elaborat pe suport topografic sau cadastral la scara 1:500; 1:1000; după caz, vizat de O.C.P.I. al judeţului Neamţ, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii propuse a se realiza (amplasate de arhitect cu precizarea cotelor de nivelment, strada la care are acces direct sau prin servitute imobilul, distanţa dintre limitele proprietăţii şi clădirile învecinate; înălţimea la streaşină/coamă a clădirilor învecinate, figurarea punctului cardinal NORD); Pentru construcţii noi sau extinderi cu orice destinaţie, pe planul de situaţie se va reprezenta modalitatea de asigurare cu utilităţi (apă şi canalizare);
- 2 exemplare în original plan încadrare în teritoriu la o scara acceptabilă astfel încât să se poată identifica parcela pentru care se solicită certificat de urbanism;
- act de proprietate (teren şi/sau construcţie) inclusiv documentaţia cadastrală; extras carte funciară;Acte necesare:
- cerere tip;
- borderou cu paginaţie;
- act de propietate (copie legalizată);
- fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică) copie;
- extras din Cartea Funciară - original în termen de valabilitate (48 ore);
- dovada O.A.R. - copie;
- certificat de nomenclatură stradală - copie;
- certificat de urbanism - copie;
- fişe tehnice (cerute în C.U.);
- alte avize (cerute în C.U.);
- studii de specialitate (cerute în C.U.);
- proiect pentru A.C. extras din PT (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie);
- program de control al execuţiei lucrărilor vizat de Inspectoratul în Construcţii Dolj;
- referat de verificare cu viză în original;
- chitanţe achitare taxe copie;

Formularul E401 – Atestat privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor familiale

Odata cu cerea de acordare a prestatiilor familiale intr-un stat al Uniunii europene, altul decat Romania, familia interesata trebuie sa completeze si formularul E401. Acesta poate fi solicitat de catre lucratorul, pensionarul, orfanul ori institutia competenta in cazul in care persoana interesata nu prezinta acest atestat. Formularul contine mentiuni privind membrii familiei lucratorului salariat sau independent, ai somerului, ai titularului unei pensii sau rente care rezida pe teritoriul unui alt stat decat statul competent.

Solicitantul, altul decat institutia competenta din Romania, va completa numai partea B a formularului. Atunci cand persoana interesata nu poate completa formularul, institutia competenta din Romania va completa partea A si va transmite informatiile in statul de resedinta unde se solicita prestatiile familiale

Instructiuni de completare a formularului E401

Formularul E401

Formularul E411 – cererea de informatii privind dreptul la prestatiile familiale in statul de resedinta al familiei

Formularul 411 se utilizeaza de catre institutiile abilitate din Romania pentru a rezolva cumulul de prestatii pentru membri unei familii. Astfel, daca o familie beneficiaza de prestatii familiale in alta tara decat in Romania, dreptul la aceeasi prestatie in Romania, va fi suspendat partial sau total.

Daca o activitate profesionala este exercitata pe teritoriul de resedinta al copiilor, dreptul la prestatiile datorate conform legislatiei nationale a unui alt stat membru, ori in virtutea prevederilor articolelor 73 sau 74 din regulament este suspendat pana la limita cuantumului prestatiilor familiale prevazut de legislatia statului membru pe teritoriul caruia isi au resedinta membrii familiei. Prestatiile platite de statul membru de resedinta sunt suportate de acesta.

Cu toate acestea, daca valoarea prestatiilor institutiei competente este mai mare decat prestatiile acordate in statul de resedinta, institutia competenta va acorda o suma complementara reprezentand diferenta dintre cele doua. Pentru a stabili valoarea sumei complementare diferentiate pe care va trebui, eventual, sa o acorde, institutia statului competent va interoga institutia de la locul de resedinta al copilului prin intermediul formularului E 411.

Raspunsul care ii va fi dat de institutia din statul de resedinta al copiilor va permite celeilalte institutii sa stabileasca daca valoarea prestatiilor la care lucratorul poate avea dreptul ca urmare a exercitarii activitatii pe teritoriul sau este mai mare decat cuantumul prestatiilor platite de institutia de la locul de resedinta al familiei. Daca da, atunci aceasta va plati o alocatie care reprezinta diferenta dintre cele doua cuantumuri ale prestatiilor.

Instructiuni de completare E411

Formularul E411