October 19, 2019, 12:33 am
Home Proiectul de HCL privind impozitele si taxele pe anul 2018 supus spre dezbatere publica

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

A N U N Ţ

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani supune analizei şi aprobării în cadrul şedinţei ordinare din data de 31.10.2017 a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2018 .

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub numărul 3224 din 18.09.2017 este afişat public astazi 19.09.2017 la avizierul sediului Comunei Ghindaoani şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorităţii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însoţit de referatul înregistrat sub numărul 3239 din 19.09.2017 – al Compartimentului Contabilitate - cu privire la necesitatea şi oportunitatea adoptării actului respectiv .

Copie de pe proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricărei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului .

Termenul limită în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect este până la data de 09.10.2017, inclusiv.

Propunerile vor trebui să fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin poştă sau direct la registratura Primariei Comunei Ghindaoani . Propunerile care nu sunt făcute în termenul şi în forma mai sus menţionată nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.

Temei legal al anunţului – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

Secretar,
…………..

Proces-verbal

Incheiat azi 19.09.2017 

Miron Aristide , secretar al Comunei Ghindaoani , constat în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, prin prezentul proces-verbal că s-a îndeplinit procedura anunţului public referitor la adoptarea de către consiliul local a unui proiect de act normativ.


Secretar,
…………….

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2018

Vizualizeaza

2

Raport  de  specialitate privind  stabilirea  impozitelor  si taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2018

Vizualizeaza