November 30, 2022, 12:00 am
Home Proiectul de HCL privind impozitele si taxele pe anul 2020 supus spre dezbatere publica

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

A N U N Ţ

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani supune analizei şi aprobării în cadrul şedinţei ordinare din data de 29.11.2019 a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2020 .
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub numărul 3483 / 11.10.2019 este afişat public astazi , 12.10.2019 la avizierul sediului Comunei Ghindaoani şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorităţii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însoţit de referatul înregistrat sub numărul 3512 / 14.10.2019 – al Compartimentului Contabilitate - cu privire la necesitatea şi oportunitatea adoptării actului respectiv .
Copie de pe proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricărei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului .
Termenul limită în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect este până la data de 20.11.2019, inclusiv.
Propunerile vor trebui să fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin poştă sau direct la registratura Primariei Comunei Ghindaoani . Propunerile care nu sunt făcute în termenul şi în forma mai sus menţionată nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.
Temei legal al anunţului – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Secretar,
…………..

Proces-verbal
Incheiat azi 12.10.2019


Miron Aristide , secretar al Comunei Ghindaoani , constat în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, prin prezentul proces-verbal că s-a îndeplinit procedura anunţului public referitor la adoptarea de către consiliul local a unui proiect de act normativ.

Secretar,

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotărâre privind stabilirea   impozitelor si taxelor   locale la nivelul   Comunei Ghindaoani , pentru anul 2020

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online