April 12, 2021, 10:01 pm
Home ROF al CL Ghindaoani
ROF Ghindaoani 2012

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate

al primarului Comunei  Ghindaoani

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Primaria Comunei  Ghindaoani este organizata şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completarile ulterioare si in conformitate cu hotarârile Consiliului Local  al Comunei  Ghindaoani privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.

Art.2 - (1) Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului constituie Primăria Comunei  Ghindaoani, instituţie publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

(2) Sediul Primăriei este în Comuna  Ghindaoani,  str.Fagului  nr.2 .

Art.3 - (1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local .

(3) Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în comuna. Ca atare, el are nu numai calitatea de demnitar ales, ci şi pe aceea de şef al administraţiei publice locale aflat “în serviciul acesteia”.

(5) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul local.

Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite.

Primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul de specialitate, cat si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local.

Primarul controlează activitatea personalului din aparatul de specialitate  şi al serviciilor publice de deservire.

(6) Atribuţiile ce revin primarului, potrivit legii, şi a hotărârilor Consiliului Local, pot fi delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.

(7) Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.

(8) Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.

(9) In exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege. (Vizualizare regulament complet )