December 9, 2019, 5:52 pm
Home HCL Ghindaoani 2019


HCL GHINDAOANI PE ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

Ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2019 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social 

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala - S.P.A.S.

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 6/27.02.2019 privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2019

Vizualizeaza

2

HCL 7/27.02.2019 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 8/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

4

HCL 9/27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind obiectivul de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 10/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie  obiectivului de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza


 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna martie 2019

 

Pdf

1

HCL 11/29.03.2019  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/29.03.2019  privind  aprobarea  concesionarii  catre  S.C.  ORANGE   ROMANIA  S.A.  a  unei  suprafete  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/29.03.2019 privind  concesionarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren ,  din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna aprilie 2019

Pdf

1

HCL 14/24.04.2019  privind  aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2019

 

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna mai 2019

Pdf

1

HCL 15/31.05.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 16/31.05.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna iunie 2019

Pdf

1

HCL 17/28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 18/28.06.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 19/28.06.2019 privind completarea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 20/28.06.2019 privind avizarea Regulamentului serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna iulie 2019

Pdf

1

HCL 21/31.07.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

HCL 22/31.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 23/31.07.2019  privind atribuirea in folosinte gratuita catre SC DELGAZ GRID SA  a suprafetei de 3,75 mp teren de pe raza UAT Ghindaoani, precum si exprimarea unor acorduri

Vizualizeaza

4

HCL 24/31.07.2019 privind atribuirea in folosinte gratuita catre SC DELGAZ GRID SA  a suprafetei de 3,75 mp teren de pe raza UAT Ghindaoani, precum si exprimarea unor acorduri

Vizualizeaza

5

HCL 25/31.07.2019 privind aprobarea de schimbare a unei solutii tehnice la proiectul “Modernizare strazi in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna august 2019

Pdf

1

HCL 26/12.08.2019 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

2

HCL 27/12.08.2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administraliei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului situat in satul Ghindaoani , Comuna Ghindaoani Judetul Neamt si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare , modernizare si dotare Asezamant Cultural din localitatea Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 28/12.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural din localitatea Ghindaoani , Judetul Neamt", situat in satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 29/12.08.2019 privind neasumarea responsabilitalii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru scoli la nivelul Comunei Ghindaoani, generate de H.G.640/2017 si H.G.559/2019

Vizualizeaza

5

HCL 30/12.08.2019 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitatc al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 31/29.08.2019 privind aprobarea folosirii in anul 2019 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2018

Vizualizeaza

7

HCL 32/29.08.2019 privind completarea domeniului public a1 Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 33/29.08.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General ( PUG ) si Regulamentului Local de Urbanism ( RLU ) al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL sept2019

Pdf

1

HCL34/30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL35/30.09.2019 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Leonte Liliana, prercum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL36/30.09.2019 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL37/30.09.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL38/30.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL oct 2019

Pdf

1

 HCL39/31.10.2019  privind  modificarea  componentei  Comisiei  de  validare a  mandatelor  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

  HCL40/31.10.2019 privind  validarea  unui  mandat  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL41/31.10.2019 de modificare și completare  a H.C.L. nr. 47 din 30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei  Ghindaoani, Județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL42/31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza